Deniz Suyu: Deniz ve okyanuslarda bulunan içinde bir çok element ve tuz içeren saf olmayan sudur. Okyanuslarda ortalama tuzluluk oranı %3.5’tir.Yani 1 kg suda 35 gram tuz bulunur.Böylece %88,8 klor bileşimi oluşur ve en büyük oran 77.7 ile sodyum klorüre aittir. Ülkemizde ve denize kıyısı olan birçok ülkede deniz turizmi oldukça gelişmiş durumdadır. Birçok kişi özellikle yaz aylarında serinlemek için denizlere akın etmektedir. Bu nedenle deniz suyunun kalitesi insan sağlığı açısından önem taşımaktadır.

Su Kirliliği Yönetmeliği’ne göre deniz sularının kimyasal ve fiziksel kalite kontrol kriterleri aşağıdaki gibidir.

Parametre

Kriter

Düşünceler

pH

6.0-9.0

Renk ve bulanıklık

Doğal

Doğal suiçi yaşam için gerekli fotosentez aktivitesinin, ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90’dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır.

Yüzer madde

Yüzer halde yağ, katran vb. sıvılarla çöp vb. sıvılarlara çöp vb. katı maddeler bulunamaz.

Askıda katı madde (mg/L)

30

Çözünmüş oksijen (mg/L)

Doygunluğun % 90’nından fazla

Çözünmüş oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir.

Parçalanabilir organik kirleticiler

Seyreldikten sonra çözünmüş oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düşürecek miktarda olmamalıdır.

Ham petrol ve petrol türevleri (mg/L)

0.003

Su, biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeli ve tercihan hiç bulunmamalıdır.

Radyoaktivite

Sözkonusu deniz ortamına ait doğal radyoaktivite tür ve seviyeleri aşılmayacaktır. Yapay radyoaktivite ölçülmeyecek düzeyde bulunacaktır.

Üretkenlik

Söz konusu deniz ortamına ait mevsimsel üretkenlik seviyeleri korunacaktır.

Zehirlilik

Bulunmayacak

Fenoller (mg/L)

0.001

Çeşitli ağır metaller

Bakır, (mg/L)

0.01

Kadmiyum, (mg/L)

0.01

Krom, (mg/L)

0.1

Kurşun, (mg/L)

0.1

Nikel, (mg/L)

0.1

Çinko, (mg/L)

0.1

Civa, (mg/L)

0.004

Arsenik, (mg/L)

0.1

Amonyak, (mg/L)

0.02

Bununla birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından denizlerde denetlenen mikrobiyolojik kriterler;
-Toplam Koliform
-Fekal Koliform
-Fekal Streptekok